fbpx

Leveringsvoorwaarden audiovisuele producties

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van opdracht aangegaan met everlearn.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waaronder door everlearn opdrachten worden aanvaard voor dienstverlening in het kader van het maken van of bijdragen in video- en/of filmproducties, hieronder ook begrepen geluidsproducties.
Tenzij anders is overeengekomen, omvat de opdracht aan everlearn alle vormen van video- en filmproductie, met inbegrip van alle hiervoor noodzakelijke werkzaamheden als overleg, het maken van scripts, adviezen over dan wel bemiddeling in casting en (reserveren van) locaties, correctierondes, monteren, geluidsengineering en onder- en aftiteling van producties.
Tenzij is overeengekomen dat de opdracht zich beperkt tot bepaalde producten of diensten van opdrachtgever, geldt deze opdracht voor alle producten en/of diensten welke door opdrachtgever op de markt worden gebracht.

1. Kostenbewaking

Kostenindicaties zullen, voorzover mogelijk tevoren, in de vorm van begrotingen ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden verstrekt. Zij zijn vrijblijvend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. 

2. Honorering

Partijen kunnen ook voor het verstrekken van de opdracht een vast honorarium overeenkomen voor de totale werkzaamheden te verrichten door everlearn en door haar desgewenst ingeschakelde derden. Indien hierin een voorschot is opgenomen, dient het voorschot door everlearn te zijn ontvangen voordat de opdracht kan aanvangen. 

3. Zorgverplichting

everlearn staat in voor een zorgvuldige wijze van uitvoering van alle hiervoor bedoelde werkzaamheden.
Vaste overlegstructuur. Elke partij treft van zijn kant die maatregelen die nodig zijn voor deelname aan een overeengekomen overlegstructuur in de vorm van een (pre-) pre-production meeting en tussentijdse evaluaties. Tot die maatregelen behoren de tijdige aanlevering van gegevens voor de call sheet en in het algemeen een regelmatige uitwisseling van relevante informatie, het bereikbaar zijn van beoordelingsbevoegden en verslaggeving van gemaakte afspraken.

4. Vertrouwelijke gegevens

everlearn ziet er op toe dat alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen worden getroffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

5. Afzegging door of namens opdrachtgever

Als een afspraak voor het maken van beeld- en/of geluidsopnames niet eerder wordt afgezegd dan drie volle werkdagen tevoren, dan is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan everlearn als volgt:
  • binnen 72 uur 50% van het corresponderende bedrag van de werkzaamheden die zouden worden uitgevoerd op de afgezegde datum.
  • binnen 48 uur 75% van het corresponderende bedrag van de werkzaamheden die zouden worden uitgevoerd op de afgezegde datum.
  • binnen 24 uur 100% van het corresponderende bedrag van de werkzaamheden die zouden worden uitgevoerd op de afgezegde datum.
Afzeggingen dienen altijd schriftelijk te worden bevestigd door de opdrachtgever. Bij afzeggingen per e-mail, geldt de afzegging pas nadat de ontvangst ervan door everlearn per e-mail is bevestigd.

6. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

everlearn heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

7. Oplevering

De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd indien de opdrachtgever datgene wat tot stand is gebracht in gebruik heeft genomen, heeft goedgekeurd, of indien opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat everlearn hem schriftelijk heeft meegedeeld dat de opdracht gereed is daartegen bezwaar heeft gemaakt.

Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd indien opdrachtgever zijn goedkeuring onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen veertien dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

8. Facturering en betalingstermijn

Facturering vindt in het algemeen achteraf plaats.

Voor eventuele inkoop van door derden ter beschikking gestelde diensten en/of voor reis- en verblijfkosten wordt een voorschotnota in rekening gebracht.

Tijd, reis- en verblijfskosten samenhangend met vervoer van en naar opdrachtgever van medewerkers van everlearn en door everlearn ingeschakelde derden worden in rekening gebracht volgens de werkelijke kosten. Kilometerkosten worden in rekening gebracht tegen het kilometertarief dat vooraf geoffreerd is of – indien geen offerte voorafgaand is uitgebracht – tegen een tarief van € 0,28 per kilometer. Reisuren worden doorbelast tegen 50% van het normaal geldende uurtarief.

Voor opdrachten met een langere bewerkingstijd kan betaling bij gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen.

Betaling door opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 14 dagen na facturering, zonder verrekening van enige tegenvorderingen of facturen van opdrachtgever aan everlearn.

everlearn is – ongeacht de overeengekomen betalingscondities – gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9. Reclames en klachten

Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel – bij niet-zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat everlearn op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

10. Rentebeding en incassovoorwaarden

In het geval een betalingsverplichting niet tijdig is nagekomen, is opdrachtgever over het uitstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd. Deze rentevergoeding is gelijk aan de wettelijke rente welke is vastgesteld voor toepassing van art. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

Bij niet-tijdige betaling van het verschuldigde is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop vervallen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente en met een minimum van € 250,-.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of het indienen van een verzoek krachtens de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) door de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

11. Materialen: eigendom, retentierecht en auteursrechten

Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven het eigendom van everlearn totdat alle door opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door everlearn te leveren diensten en goederen in eigendom over te dragen en/of te verpanden totdat de opdracht door everlearn volledig is uitgevoerd en door opdrachtgever volledig is betaald. Overdracht van de materialen vindt plaats na volledige betaling bij het einde van de opdracht, na verzoek daartoe van de opdrachtgever.

everlearn heeft op alle materialen een retentierecht en geen enkele verplichting tot overdracht, zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden.

Indien everlearn goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is everlearn gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die everlearn besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.Het recht op retentie heeft everlearn ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Auteurs- en/of conceptrechten van everlearn welke in verband met de overeengekomen dienstverlening op naam van everlearn zijn ontstaan, worden niet aan de opdrachtgever overgedragen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

Auteursrechten ontstaan op naam van derden worden alleen overgedragen voorzover deze derden de auteursrechten hebben overgedragen aan everlearn.

12. Ondeugdelijk beoordeelde werkzaamheden

In het geval door of namens everlearn werkzaamheden zijn verricht waarvan de resultaten naar het oordeel van de opdrachtgever niet voldoen, is opdrachtgever gehouden om everlearn daarvan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Een dergelijke mededeling dient opdrachtgever aan everlearn te verzenden binnen vijf werkdagen, nadat de opdrachtgever van deze resultaten kennis heeft kunnen nemen.

Bij afwezigheid van een dergelijke mededeling binnen de gestelde termijn, vervalt het recht van opdrachtgever om alsnog ten aanzien van deze resultaten bezwaar te maken.

Wordt wel binnen de gestelde termijn bezwaar gemaakt, dan heeft everlearn het recht om deze resultaten alsnog binnen een redelijke termijn in overeenstemming te brengen met de eisen die daaraan op grond van de overeenkomst mogen worden gesteld (aangenomen dat bedoelde resultaten inderdaad daarvan afwijken).

Ter zake van wanprestatie is everlearn slechts aansprakelijk indien na deugdelijke ingebrekestelling, en nadat de opdrachtgever everlearn een redelijke termijn heeft geboden de resultaten in overeenstemming te brengen met de eisen, opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt of ontbinding van de overeenkomst op zijn verzoek wordt vastgesteld.

De tussentijdse beëindiging heeft, evenals elke op verzoek van opdrachtgever vastgestelde ontbinding, geen terugwerkende kracht, doch heeft tot gevolg dat nakoming van de overeenkomst niet langer verplicht is.

Betalingsverplichtingen welke vallen voor het tijdstip van beëindiging of ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde goederen en diensten, blijven evenwel in stand.

In voorkomende gevallen is de aansprakelijkheid van everlearn beperkt tot de extra kosten van opdrachtgever welke het directe gevolg zijn van het door een ander afmaken van de onvoltooide opdracht of het door een derde leveren van vervangende goederen of diensten, doch maximaal tot het bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) van de aan everlearn opgedragen werkzaamheden, welke prijs bij duurovereenkomsten gelijk zal zijn aan de prijs van de gedurende de periode van drie maanden voor de beëindiging opgedragen werkzaamheden.

De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door everlearn gecrediteerde bedragen.

13. Intellectuele eigendom

everlearn behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte beelden, video’s, foto’s, muziek, voice-over, teksten, documenten, tekeningen en/of programmatuur en ‘knowhow’, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever.

De hiervoor genoemde zaken mogen niet zonder schriftelijke toestemming van everlearn geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door everlearn verstrekt zijn.

Voor vertoning en vermenigvuldiging van materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten van everlearn buiten de toepassing waarvoor ze gemaakt zijn, kan goedkeuring door everlearn gekoppeld worden aan een tijdsduur en een nader overeen te komen beloning voor het auteursrecht. Goedkeuring wordt uitsluitend schriftelijk verstrekt met de hierop van toepassing zijnde voorwaarden.

14. Uitsluiting aansprakelijkheid

everlearn is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, dienstverlening en/of levering van goederen indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval onder meer verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover het bedrijf daardoor in de uitvoering van werkzaamheden wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, uitval telefoonverkeer, uitval stroomvoorzieningen, schaarste aan energiemiddelen, ernstige tekorten aan productiecomponenten, natuur- geweld en meer in het algemeen elke oorzaak die everlearn niet kan worden toegerekend. 

15. Vrijwaringen door opdrachtgever

Opdrachtgever zal everlearn vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van everlearn of door everlearn ingeschakelde derden nimmer aanspreken. Elke aansprakelijkheid van everlearn voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

De totale aansprakelijkheid van everlearn is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan die tot de bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) van de aan everlearn opgedragen werkzaamheden, welke prijs bij duurovereenkomsten gelijk zal zijn aan de prijs van de gedurende de periode van drie maanden voor de beëindiging opgedragen werkzaamheden. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door everlearn gecrediteerde bedragen.

Opdrachtgever vrijwaart everlearn voorts voor elke aanspraak van derden wegens schade toegebracht door handelingen of nalatigheden van opdrachtgever waarvoor everlearn, door zijn rechtsbetrekking met de betrokken derden, of door een wettelijke aansprakelijkheid (mede) aansprakelijk kan worden gesteld. De opdrachtgever vrijwaart everlearn tevens voor iedere aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever dan wel jegens derden voor door of namens everlearn, in het kader van de verstrekte opdracht, geproduceerde uitingen welke uitingen zijn goedgekeurd door de opdrachtgever.

16. Wijzigingen in de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan everlearn ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging er wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

Veranderingen in een al verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de vóór de verandering overeengekomen levertijd door everlearn – buiten zijn verantwoordelijkheid – wordt overschreden.

17. Annuleringen

Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan everlearn alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, en dergelijke) te vergoeden en de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen voor zijn rekening te nemen tegen de door everlearn in zijn calculatie opgenomen prijzen, alles onverminderd het recht van everlearn op vergoeding wegens winstderving, zo mede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden. 

18. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen de opdrachtgever en everlearn zullen uitsluitend aan de Rechtbank te Amsterdam ter beslechting worden voorgelegd of enige andere ter zake bevoegde rechter indien everlearn zulks verkiest. 

Leveringsvoorwaarden audiovisuele producties (pdf)

Versie 1.0