fbpx

Leveringsvoorwaarden online diensten

Deze leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle overeenkomsten waarbij everlearn Opdrachtnemer is.

1. Begripsbepalingen

In deze voorwaarden staan begrippen waarvan de definitie hierna is opgenomen. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: everlearn

Opdracht: de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en terzake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Training/opleiding: videotrainingen, online leertrajecten, bijeenkomsten, zoals vermeld op de website van Opdrachtnemer, waarvoor deelnemers zich kunnen inschrijven.

Online Diensten: diensten, die online beschikbaar zijn en toegang bieden tot opleidingsmiddelen en waarvan het beheer online mogelijk is via de faciliteiten die Opdrachtnemer aanbiedt.

Diensten: alle door of namens Opdrachtnemer te leveren diensten, waaronder Online Diensten of anderszins aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen of te leveren diensten;

Gebruiker: persoon in dienst van of anderszins werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever die in bezit is van een persoonlijk inlogaccount om zo gebruik te maken van de Online Diensten.

Annuleren: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training/opleiding of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen.

Leverancier: leverancier, onderaannemer en/of licentiegever waarmee Opdrachtnemer een rechtsverhouding heeft.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn altijd van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer partij is. Hanteert de Opdrachtgever algemene voorwaarden dan wel inkoopvoorwaarden, dan zijn deze uitdrukkelijk niet van toepassing op Opdrachten of overeenkomsten van Opdracht aan Opdrachtnemer.
2.2 Als Partijen anders overeenkomen, dan zijn deze hiervan afwijkende afspraken alleen geldig en bindend als deze tussen Partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen en schriftelijk zijn vastgelegd.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst treedt in werking op de ingangsdatum die door partijen is overeengekomen. Als er geen uitdrukkelijke ingangsdatum is vastgesteld, treedt de overeenkomst in werking op het moment dat Opdrachtnemer de Opdrachtgever in de gelegenheid stelt toegang te krijgen tot de overeengekomen diensten.
3.2 Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat er tussen partijen een overeenkomst is gesloten.

4. Voorwaarden Online Diensten

4.1 Opdrachtnemer levert Online Diensten zoals ze zijn en Opdrachtnemer past ze niet aan op basis van de specifieke behoeftes van de Opdrachtgever. De Online Diensten worden als zodanig geaccepteerd op het moment van eerste levering.
4.2 Opdrachtnemer spant zich in om de levering van Online Diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Dat betekent een beschikbaarheid van haar Online Diensten op internet, 24 uur per dag en 7 dagen per week, met uitzondering van geplande down time voor het plegen van noodzakelijk onderhoud.
4.3 Opdrachtnemer kan geen garantie bieden met betrekking tot onderbreking van haar Online Diensten en/of fouten. De betalingsverplichting van de Opdrachtgever vervalt hierdoor niet, ongeacht de daadwerkelijke beschikbaarheid of de mate van gebruik van de Online Diensten, om welke reden dan ook.
4.4 Het gebruik van Online Diensten is voorbehouden aan persoonlijk door Opdrachtnemer geautoriseerde gebruikers of aan Gebruikers in dienst van of anderszins werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever en die in bezit zijn van een persoonlijk inlogaccount.
4.5 Op al gekochte en niet-gedistribueerde couponcodes is in geen enkel geval teruggave mogelijk, noch is doorverkoop van deze couponcodes toegestaan.
4.6 Voor iedere Gebruiker dient Opdrachtgever een apart, persoonlijk inlogaccount aan te maken.
4.7 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om een persoonlijk inlogaccount te (laten) gebruiken door meer dan een gebruiker. Als er een redelijk vermoeden van dit verbod is, dan heeft Opdrachtnemer het recht het betreffende account direct en zonder schriftelijke waarschuwing vooraf te blokkeren. Bij herhaling dan wel structurele overtreding van deze bepaling heeft Opdrachtnemer het recht de levering van de Online Diensten direct en zonder schriftelijke melding te staken en zal de overeenkomst met directe ingang en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd. In een dergelijke situatie behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen. Alle (vervolg)schade kan direct op de Gebruiker worden verhaald.
4.8 Opdrachtnemer geeft geen garanties met betrekking tot de werking van de online diensten op de computersystemen van of namens Opdrachtgever en haar Gebruikers.
4.9 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de werking van de computersystemen van Opdrachtgever en Gebruikers. Hier worden geen garanties op gegeven.
4.10 De betalingsverplichting van de Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht het daadwerkelijk verbruik van de Gebruiker van de Online Diensten.
4.11 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om het aanbod en de inhoud van haar Online Diensten (of delen hiervan) naar eigen inzichten aan te passen, uit te breiden of te verwijderen. De Opdrachtgever heeft in dat geval nooit recht op teruggave op al betaalde bedragen of indien afgesproken in de Overeenkomst op inhouding van nog te betalen vergoedingen.

5. Betaling en vergoeding

5.1 Alle door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven zijn uitgedrukt in Euro’s (EUR) tenzij anders overeengekomen. Prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
5.2 De Opdrachtgever ontvangt automatisch na aankoop een factuur op het door hem of haar opgegeven e-mailadres. Ook zijn facturen beschikbaar in de Beheeromgeving van Opdrachtgever op het systeem van Opdrachtnemer.
5.3 In het geval er op rekening diensten worden geleverd, dient de betaling door Opdrachtgever direct voor of uiterlijk op de betaaldatum zoals op de factuur vermeld te geschieden zonder enige verrekening, korting of opschorting.
5.4 Acties en kortingen zijn, tenzij anders overeengekomen, eenmalig.
5.5 Als Opdrachtgever zich niet aan de betaalverplichting houdt zoals omschreven in artikel 5.3 is Opdrachtnemer gerechtigd de levering van Online diensten per direct en zonder berichtgeving te beëindigen. Als Opdrachtgever na herinnering en aanmaning het verschuldigde bedrag niet betaalt, volgt ingebrekestelling. De Opdrachtgever is dan ook verplicht de wettelijke rente te betalen over het openstaande bedrag en daarnaast de buitengerechtelijke incassokosten. Bij ingebrekestelling heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst met Opdrachtgever direct te beëindigen. Dit heeft geen gevolgen voor de betalingsplicht, deze blijft gewoon bestaan.

6. Verplichtingen van Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de door Opdrachtnemer verstrekte gegevens, het gebruik van Online Diensten, het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en het gebruik hiervan. Opdrachtgever verplicht zich de Diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze leveringsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving.
6.2 Opdrachtgever is verplicht de correcte gegevens te verstekken aan Opdrachtnemer. Verstrekte gegevens mogen niet misleidend zijn. Bij een wijziging van de gegevens van de Opdrachtgevers zal hij/zij Opdrachtnemer direct daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.
6.3 Het is niet toegestaan de door Opdrachtnemer verstrekte gegevens en Online Diensten aan derden te verhuren, verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen of te commercialiseren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer vooraf.

7. Geheimhouding

7.1 Opdrachtnemer zal alle door Opdrachtgever verstrekte informatie met uiterste zorgvuldigheid behandelen. Opdrachtnemer verstrekt geen informatie aan derden.
7.2 Opdrachtgever zal alle commerciële, strategische en technische informatie, kennis en/of andere informatie in relatie tot Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk houden en daarover geen mededelingen doen en/of inzage geven aan derden.
7.3 Van de bepalingen in dit artikel mag uitsluitend worden afgeweken, indien:

  1. die informatie al algemeen bekend was voorafgaande aan het afsluiten van de Overeenkomst;
  2. voorafgaand schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer voor een dergelijke, specifieke afwijking is verkregen;
  3. die informatie als gevolg van een daartoe strekkende gerechtelijke uitspraak openbaar gemaakt moet worden in welk geval betreffende Partij de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen.

8. Auteursrecht

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Online aanbod van Opdrachtnemer behoren uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever noch de gebruiker zijn bevoegd enig (onder)deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te nemen en/of aan derden over te dragen en/of voor andere doeleinden te (doen) gebruiken dan die waarvoor opdrachtnemer voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. Opdrachtgever en/of de gebruiker zijn in geval van overtreding aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade aan Opdrachtnemer.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer doet geen uitspraak en geeft geen garanties van welke aard dan ook over de geschiktheid van Online diensten voor enig bepaald doel. Ook is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor aanspraken van derden vanwege schending van patent of copyright door het gebruik van Online diensten.
9.2 Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe en/of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
9.3 De bepalingen van dit artikel blijven ook na de beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

10. Termijn van de overeenkomst; beëindiging

10.1 De rechten en plichten van deze Voorwaarden en de levering van en toegang tot Online Diensten zijn overdraagbaar door Opdrachtnemer aan derden, zonder dat hierdoor de mogelijkheid ontstaat de overeenkomst te ontbinden door Opdrachtgever. Dit laat onverlet dat de dan rechthebbende de rechten en plichten van Opdrachtnemer voortkomend uit deze overeenkomst zal dienen te respecteren en te continueren. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
10.2 Mocht Opdrachtnemer de levering van en toegang tot de Online Diensten tijdens de duur van de overeenkomst niet kunnen garanderen, bijvoorbeeld bij faillissement, surseance van betaling, fusie of bedrijfsbeëindiging, dan zal Opdrachtnemer verplicht zijn/ haar Opdrachtgevers hiervan tijdig op de hoogte te stellen. De gekochte Online Diensten zullen dan geruime tijd als download beschikbaar blijven.
10.3 Elke vordering uit hoofde van en/of voortvloeiende uit de Overeenkomst(en) is met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, volledig opeisbaar als Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, of de Opdrachtgever een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden. In voornoemde gevallen is Opdrachtnemer – naast de in deze leveringsvoorwaarden genoemde rechten – bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

11. Herroepingsrecht bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd

11.1 Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd heeft u een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u de overeenkomst aangaat. Tijdens de bedenktijd kunt u zonder reden op te geven de overeenkomst ontbinden mits er niet meer dan 20% van de training is gevolgd.
11.2Wij geven u bij het aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht. Deze informatie moet redelijk en duidelijk zijn.
11.3Alle kosten die u al heeft betaald, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping aan ons heeft gemeld.

12. Slotbepalingen

12.1 Als wordt vastgesteld dat enige in deze leveringsvoorwaarden beschreven bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, dan zal deze afgescheiden worden van deze leveringsvoorwaarden en de rest van de leveringsvoorwaarden zal volledig van kracht blijven.
12.2 Deze leveringsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wet en regelgeving. Bij geschillen is de bevoegde rechter te Amsterdam aangewezen om hierover uitspraak te doen.

Leveringsvoorwaarden PDF

Versie 1.2 – Bijgewerkt op 26 juli 2019.